slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

همایش زیست فن آوری

به مناسبت هفته پژوهش ،با حضور بیش از170دانش آموزاز  از15 مدرسه ،همایش زیست فن آوری  درتاریخ چهارشنبه 29آذر ماه برگزار گردید. دراین همایش دکتر قربان خانی به ایراد سخنرانی پرداختند.

جلسه مدیران مدارس ناحیه3

جلسه مدیران مدارس ناحیه 3 با هماهنگی  مسئول محترم گروه های آموزشی و مدیر و پرسنل پژوهشسرای ناحیه3 شیفت1 پسران جهت آشنایی با برنامه سال جاری پژوهشسرا

بازدید مدیر و پرسنل پژوهش سرای شهرستان علا مرودشت

مدیر محترم پژوهش سرای دکتر خدادوست میزبان مدیر و پرسنل پژوهش سرای علا مرودشت بودند.

بازدید مدیران پژوهش سراهای پاسارگاد و استهبان

مدیر محترم پژوهش سرای دانش آموزی دکتر خدا دوست شیفت1میزبان مدیران پژوهش سرای پاسارگاد و و استهبان بودند.

همایش نانو پسران آبان 96

برگزاری همایش نانو مدارس پسرانه متوسطه اول و دوم و هنرستان های ناحیه3

جشن پایان دوره گلستان خوانی

درتاریخ96/2/7با حضور دانش آموزان واولیاءآنان جشن پایان دوره گلستان خوانی برگزار گردید.

دانش آموزان درطی  8جلسه حکایتهایی از کتاب  شریف گلستان سعدی را فرا گرفته بودندودر جشن پایان دوره این حکایات را بابیان شیرین وکودکانه خود اجراکردند.

همایش طب سنتی

در تاریخ چهار شنبه96/2/6توسط پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه3در تالار کانون حضرت زینب همایش طب سنتی در دوگروه دختر وپسر و باشرکت بیش از 200دانش اموزیرگزار گردید.

مسابقات دومینو

هفته نجوم

به مناسبت هفته جهانی نجوم،کارگاه آموزشی 2ساعته در 4گروه شامل آخرین پیشرفتهای علم نجوم،افلاک نمای سیار،رصد خورشید،نمایش فیلم و....در روزسه شنبه 29فروردین ماه با حضور دانش آموزان درپژوهش سرای ناحیه 3 برگزار گردید.

مسابقات آزمایشگاهی

مسابقات آزمایشگاهی با شرکت بیش از 200دانش آموزاز مدارس مختلف ناحیه 3 در تاریخهای یک شنبه 95/12/8،سه شنبه 95/12/10وچهارشنبه95/12/11در پژوهش سرای ناحیه 3برگزار گردید.

این مسابقات در دومرحله به صورت تئوری وعملی برگزار گردید.

صفحات

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه