شما اینجا هستید

مسابقات و جشنواره ها

در هر سال تحصیلی چندین مسابقه توسط ارگان های مختلف برگزار می شود که پژوهشسرا ها دانش آموزان خود را در آن شرکت می دهند. مسابقات و جشنواره هایی که هر ساله برگزار می شوند برنامه زمانبندی خاص خود را دارند.

پژوهشسرا ناحیه 3 نیز مانند دیگر پژوهشسرا ها در این مسابقات و جشنواره ها شرکت می کند و هر سال نیز تعداد قابل توجهی دانش آموز مستعد نیز به مراحل بعد راه پیدا می کنند که اطلاعات آنان را می توانید در بخش برگزیدگان ببینید. در ادامه به معرفی چند جشنواره مهم می پردازیم.
 

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه