شما اینجا هستید

جلسه با معاونین اداره ناحیه 3

جلسه ای در اداره ناحیه 3 شیراز با حضور مدیر پژوهشسرا و معاونین اداره در جهت بررسی فعالیت های انجام شده و در حال اجرا و بررسی راهکارهای بهبود وضعیت تشکیل شد.

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه