شما اینجا هستید

برگزاری کلاسهای انجمن

با حضور بیش از 250دانش آموز ودر کلاسهای خلاقیت ریاضی اول تاششم،المپیاد علوم پنجم وفارسی اول ابتدایی کلاسهای انجمن در پژوهش سرای اسدالله اسدی شیفت دختران در ترم اول

طرااحی وب سایت توسط گروه شایان پارسه